Life itself is a quotation.
Jorge Luis Borges

Idézetek

Évek óta tartom a Google Desktopot a képernyőm jobb oldalán. A sok-sok szolgáltatása mellett főként arra kell, hogy időnként ellenőrizhessem a gépem leterhelését. A rengeteg mütyür (gadget) között találtam egy jópofát: minden napra kérhetsz egy idézetet. (Hm… ez a szolgáltatás ezen a felületen sajnos mára már megszűnt.) Ahogy jöttek nap mint nap, azt tapasztaltam, hogy némelyik igazán elkelne mottónak a hálóhelyem egy-egy oldalán. Elkezdtem őket gyűjtögetni, és az aktuálisokat innen teszem fel a lapokra (azért, az is előfordul, hogy valamelyik annyira megtetszik, hogy akkor is felhasználom, ha a tartalma még asszociációs láncon keresztül sem illeszkedik egyik oldalhoz sem.) Az olyan idézetek szerzőihez nem tartozik hiperhivatkozás, amelyek e hálóhely valamelyik oldalán megtalálhatók, de a szerző neve mellett zárójelben szerepel a weblap hivatkozott címe.

Better be wise by the misfortunes of others than by your own.
Aesop
Jobb bölcsnek lenni mások szerencsétlensége révén, mint a magadén. (Aiszóposz)
First thoughts are not always the best.
Vittorio Alfieri
Az első gondolatok nem mindig a legjobbak.
Age is whatever you think it is. You are as old as you think you are.
Muhammad Ali
A kor az, amit csak gondolsz. Olyan idős vagy, amilyennek gondolod magad. (Cassius Marcellus Clay Jr.)
Every man’s life is a fairy tale written by God’s fingers.
—Hans Christian Andersen (A délceg királyfi)
Minden ember élete egy tündérmese – Isten ujjaival írva.
There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
Saint Thomas Aquinas
Nincs e Földön díjazandóbb, mint az igaz barátság. (Aquinói Szt. Tamás)
Forgiveness is the key to action and freedom.
Hannah Arendt
A megbocsájtás a kulcs a tetthez és a szabadsághoz.
Man is by nature a political animal.
—Aristotle [A(  )politika]
Az ember – természeténél fogva – egy politikus állat. (Arisztotelész)
We make war that we may live in peace.
Aristotle
Háborúzunk, hogy békében élhessünk. (Arisztotelész)
The world is a book, and those who do not travel read only a page.
Saint Augustine
A világ egy könyv, és akik nem utaznak, csak egy oldalát olvassák.
Kids don’t go out and buy CDs, they make their own, they download them from the Internet.
—Sebastian Bach (Kis zenei válogatás…)
A gyerekek nem mennek CD-t venni; sajátot készítenek abból, amit letöltenek az internetről.
If a man be gracious and courteous to strangers, it shows he is a citizen of the world.
—Francis Bacon (Google-statisztika)
Ha valaki kegyes és előzékeny az idegenekkel szemben, azt mutatja, hogy ő egy világpolgár.
Knowledge is power.
Francis Bacon
A tudás – hatalom.
A wise man will make more opportunities than he finds.
Francis Bacon
Egy okos ember több lehetőséget teremt, mint amit talál.
Knowledge is the life of the mind.
Abu Bakr
A tudás a szellem élete.
If I had to live my life again, I’d make the same mistakes, only sooner.
Tallulah Bankhead
Ha újra kellene élni az életem, azonos hibákat vétenék, csak korábban.
Every time a child says I don’t believe in fairies there is a fairy somewhere that falls down dead.
—James M. Barrie (Tündérkém!)
Valahányszor egy gyerek azt mondja, nem hiszek a tündérekben, egy tündér valahol holtan rogy össze.
Life is a long lesson in humility.
James M. Barrie
Az élet az alázatosság hosszú leckéje.
Millions saw the apple fall, but Newton was the one who asked why.
Bernard Baruch
Milliók látták az almát leesni, de Newton volt az első, aki a miértjét firtatta.
The worst thing in the world, next to anarchy, is government.
Henry Ward Beecher
A legrosszabb dolog a világon az anarchia után az állam.
A single question can be more influential than a thousand statements.
Bo Bennett
Egyetlen kérdés hatásosabb lehet, mint ezer utasítás.
Success is not in what you have, but who you are.
Bo Bennett
A siker nem abban áll, hogy mid van, hanem hogy ki vagy.
Genius ain’t anything more than elegant common sense.
Josh Billings
A zsenialitás nem több, mint kitűnő józanság.
Prediction is very difficult, especially if it’s about the future.
Niels Bohr
A jóslás nagyon nehéz, különösen, ha a jövőről szól.
History is the version of past events that people have decided to agree upon.
Napoleon Bonaparte
A történelem a múlt eseményeinek az a változata, amiről az emberek úgy döntöttek, hogy elfogadják.
The less you know, the more you believe.
Bono
Minél kevesebbet tudsz, annál inkább hiszel. (Paul David Hewson)
Life itself is a quotation.
—Jorge Luis Borges (Idézetek)
Az élet maga (is) egy idézet.
I learned HTML in high school and then graduated to CSS. It’s a great way to exercise my mind. But it’s frustrating as hell.
—Chris Bosh (Elválasztás CSS-sel)
HTML-t tanultam középiskolában, majd bevágtam a CSS-t. Ez az agytorna nagyszerű módja, de úgy frusztrál, mint a pokol.
The world can only be grasped by action, not by contemplation.
Jacob Bronowski
A világ csak csatákkal fogható fel, elmélkedéssel nem.
The fundamental problem with program maintenance is that fixing a defect has a substantial chance of introducing another.
Fred Brooks
A programkarbantartás alapproblémája, hogy egy hiba kijavítása alapvető esély egy másik bevezetésére.
You can never plan the future by the past.
Edmund Burke
A múlttal soha nem tervezhetsz jövőt.
When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go.
Carol Burnett
Ha van egy álmod, ragadd meg, és soha ne ereszd el.
Good advertising does not just circulate information. It penetrates the public mind with desires and belief.
—Leo Burnett (A QR-kód)
A jó hirdetés nemcsak információ terjesztése. A közvéleményt kívánsággal és hittel hatja át.
God cannot alter the past, though historians can.
Samuel Butler
Isten nem tudja megváltoztatni a múltat, bár a történészek igen.
Every noble work is at first impossible.
Thomas Carlyle
Minden nagy jelentőségű feladat elsőre lehetetlen.
Silence is more eloquent than words.
Thomas Carlyle
A hallgatás ékesszólóbb a szavaknál.
You are the only person on earth who can use your ability.
M. Kathleen Casey
Te vagy az egyetlen személy a Földön, aki használhatja a tehetségedet.
There is nothing that compares to the Holocaust.
—Fidel Castro [Rokonság és világégés]
Semmi sem hasonlítható a holokauszthoz.
… ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
Marcus Porcius Cato (1.)
… egyébként az a véleményem, hogy Karthágót el kell pusztítani.
Nagylexikon.hu
I am always ready to learn although I do not always like being taught.
Winston Churchill
Mindig kész vagyok tanulni, habár nem mindig szeretem, ha tanítanak.
I am fond of pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.
Winston Churchill
Szeretem a disznókat. A kutyák felnéznek ránk. A macskák lenéznek bennünket. A disznók egyenrangúnak kezelnek.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Arthur C. Clarke
Bármelyik eléggé fejlett technológia megkülönböztethetetlen a varázslattól.
The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.
—Arthur C. Clarke (Hálóhelytérkép – statikus)
A lehetőség határai egy módon deríthetők ki: ha túllépsz rajtuk a lehetetlenbe.
I’d rather be hated for who I am, than loved for who I am not.
—Kurt Cobain (F. Edina oldalai)
Inkább utáljanak azért, aki vagyok, minthogy szeressenek azért, aki nem.
There is a crack in everything, that’s how the light gets in.
Leonard Cohen
Mindenen keletkezik repedés, amin keresztül bejut a fény.
Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.
Confucius
Válassz kedvedre való munkát, és egy napot sem kell dolgoznod az életedben. (Konfuciusz)
Only the wisest and stupidest of men never change.
Confucius
Csak a legokosabb és legbutább emberek nem változ(tat)nak sosem. (Konfuciusz)
The manner of giving is worth more than the gift.
Pierre Corneille
Az ajándékozás gesztusa értékesebb, mint az ajándék maga.
I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody.
Bill Cosby
Nem tudom a siker kulcsát, de a bukásé az, ha megpróbálsz mindenkinek megfelelni.
In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure.
Bill Cosby
Hogy elérd, a sikerre vágyásod nagyobb kell legyen, mint a hibától való félelmed.
Nothing in life is to be feared. It is only to be understood.
Marie Curie
Nincs, amitől félni kellene az életben. Csak meg kell érteni.
A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.
Charles Darwin
Aki az idő egyetlen óráját el meri vesztegetni, nem fedezte fel az élet értékét.
I think; therefore I am.
René Descartes
Gondolkodom, tehát vagyok.
If you can dream it, you can do it.
Walt Disney
Ha meg tudod álmodni, meg is tudod tenni.
Almost everything that is great has been done by youth.
Benjamin Disraeli
Csaknem minden nagyszerűt az ifjúság hozott létre.
Like all great travellers, I have seen more than I remember, and remember more than I have seen.
Benjamin Disraeli
Ahogy minden nagy utazó – többet láttam, mint amire emlékszem, és többre emlékszem, mint amit láttam.
Silence is the mother of truth.
Benjamin Disraeli
A hallgatás az igazság anyja.
The fool wonders, the wise man asks.
Benjamin Disraeli
Az ostoba tűnődik, az okos kérdez.
There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.
Benjamin Disraeli
Háromféle hazugság létezik: hazugság, átkozott hazugság és statisztika.
Where knowledge ends, religion begins.
—Benjamin Disraeli (Ajax-ismerkedő)
Ahol a tudás véget ér, ott kezdődik a vallás.
Realists do not fear the results of their study.
Fyodor Dostoevsky
A realisták nem félnek a kutatásaik eredményétől. (Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij)
The greatest happiness is to know the source of unhappiness.
Fyodor Dostoevsky
A legnagyobb boldogság tudni a boldogtalanság okát.
The best way to predict the future is to create it.
Peter Drucker
A legjobb út a jövő megjósolásához annak létrehozása.
The only thing we know about the future is that it will be different.
Peter Drucker
Csak azt tudjuk a jövőről, hogy másmilyen lesz..
Education is the transmission of civilization.
Will Durant
Az oktatás a civilizáció közvetítője.
A poem is a naked person… Some people say that I am a poet.
—Bob Dylan (Rendhagyó verselemzés)
Egy költemény egy meztelen ember. Némelyek azt mondják, költő vagyok.
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.
Thomas A. Edison
A zsenialitás egy százalék ihlet és kilencvenkilenc százalék veríték.
What you are will show in what you do.
Thomas A. Edison
Hogy mi vagy, megmutatkozik abban, amit teszel.
Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.
Albert Einstein
Az értelmesek megoldják a problémákat, a zsenik megelőzik.
Gravitation is not responsible for people falling in love.
Albert Einstein
A gravitáció nem felelős a szerelembe eső emberekért.
Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.
Albert Einstein
A valóság csupán egy illúzió, habár elég makacs fajta.
The only source of knowledge is experience.
—Albert Einstein (Hálóhelytérkép)
A tudás kizárólagos forrása a tapasztalat.
Any man who wants to be president is either an egomaniac or crazy.
Dwight D. Eisenhower
Bárki, aki elnök akar lenni, vagy egoista vagy bolond.
If a problem cannot be solved, enlarge it.
Dwight D. Eisenhower
Ha egy probléma nem oldható meg, növeld meg.
Peace and justice are two sides of the same coin.
Dwight D. Eisenhower
A béke és az igazság – egy érem két oldala.
Wisdom is knowing when you can’t be wise.
Paul Engle
A bölcsesség tud(at)ja, hogy mikor nem lehetsz okos.
Only the educated are free.
Epictetus
Csak a tanultak szabadok. (Epiktétosz)
There is just one life for each of us: our own.
Euripides
Csak egy élet van mindannyiunk számára: a sajátunk. (Euripidész)
Hell, I never vote for anybody, I always vote against.
W. C. Fields
A pokolba, én sohasem valakire szavazok, mindig csak valaki ellen.
Failure is success if we learn from it.
Malcolm Forbes
A hiba siker, ha tanulunk belőle.
It is human nature to think wisely and act in an absurd fashion.
Anatole France
Emberi természet az okos gondolkodás és a képtelen cselekedet.
Having been poor is no shame, but being ashamed of it, is.
Benjamin Franklin
Szegénynek lenni nem szégyen, de szégyenkezni miatta – az.
Honesty is the best policy.
—Benjamin Franklin (Copyright és Adatvédelem)
A becsületesség a legjobb stratégia.
Mine is better than ours.
Benjamin Franklin
Az enyém jobb mint a mienk.
There was never a good war, or a bad peace.
Benjamin Franklin
Soha nem volt egy jó háború vagy egy rossz béke.
Time is money.
Benjamin Franklin
Az idő – pénz.
Wars are not paid for in wartime, the bill comes later.
Benjamin Franklin
A háborúkért nem háborús időkben fizetünk, a számla később jön.
We are all born ignorant, but one must work hard to remain stupid.
Benjamin Franklin
Mindannyian tudatlannak születünk, de egyeseknek keményen meg dolgozni, hogy ostobák maradjanak.
Wise men don’t need advice. Fools won’t take it.
Benjamin Franklin
Az okosnak nincs szüksége tanácsra. A buta nem fogadja el.
You may delay, but time will not.
Benjamin Franklin
Te késlekedhetsz, de az idő nem fog.
Love and work are the cornerstones of our humanness.
Sigmund Freud
A szerelem és a munka emberiességünk sarokkövei.
The government solution to a problem is usually as bad as the problem.
—Milton Friedman (Matajgetosz)
A kormány problémamegoldása általában olyan rossz, mint a probléma.
Don’t fight forces, use them.
. Buckminster Fuller
Ne küzdj a hatalmakkal, használd őket.
You must be the change you wish to see in the world.
Mahatma Gandhi
A változássá kell válnod, amit a világban látni szeretnél.
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.
Mohandas Gandhi
Élj úgy, mintha másnap meghalnál. Tanulj úgy, mintha örökké élnél.
Politics is too serious a matter to be left to the politicians.
Charles de Gaulle
A politika túl komoly dolog ahhoz, hogy a politikusokra hagyhatnánk.
The better I get to know men, the more I find myself loving dogs.
Charles de Gaulle
Minél jobban megismerem az embereket, annál inkább azon kapom magam, hogy szeretem a kutyákat.
The cemeteries of the world are full of indispensable men.
Charles de Gaulle
A világ temetői tele vannak nélkülözhetetlen emberekkel.
You’ll live. Only the best get killed.
Charles de Gaulle
Te élni fogsz. Csak a legjobbakat ölik meg.
Life without liberty is like a body without spirit.
Kahlil Gibran
Az élet szabadság nélkül olyan, mint egy test lélek nélkül.
Be faithful to that which exists within yourself.
Andre Gide
Légy hű ahhoz, ami benned él.
Only the mediocre are always at their best.
Jean Giraudoux
Csak a középszerűek nyújtják mindig a legjobbjukat.
Success is simple. Do what’s right, the right way, at the right time.
Arnold H. Glasow
A siker egyszerű. Tedd azt, ami jó, jól, jó időben.
The right man is the one who seizes the moment.
Johann Wolfgang von Goethe
Az az igazi, aki megragadja a pillanatot.
A government that is big enough to give you all you want is big enough to take it all away.
Barry Goldwater
Amelyik állam elég nagy ahhoz, hogy mindazt megadja, amit akarsz, elég nagy ahhoz, hogy mindazt elvegye.
The harder I work, the luckier I get.
Samuel Goldwyn
Minél keményebben dolgozom, annál szerencsésebbé válok.
As a child my family’s menu consisted of two choices: take it or leave it.
—Buddy Hackett (Rejtett menü)
Gyerekként a családom menüje két választást tartalmazott: elveszed vagy otthagyod.
When one teaches, two learn.
Robert Half
Amikor egy tanít, ketten tanulnak.
I’ve never seen a monument erected to a pessimist.
Paul Harvey
Nem láttam még pesszimistának emelt emlékművet.
Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.
Ernest Hemingway
Intelligens emberek boldogsága – a legritkább dolog, amiről tudok.
It’s none of their business that you have to learn how to write. Let them think you were born that way.
Ernest Hemingway
Nem tartozik rájuk, hogy meg kell tanulnod, hogyan kell írni. Hadd higgyék, hogy így születtél.
Man is not made for defeat.
Ernest Hemingway
A férfi nem kudarcra születik.
Never go on trips with anyone you do not love.
Ernest Hemingway
Soha ne utazz olyannal, akit nem szeretsz.
The world is a fine place and worth fighting for.
Ernest Hemingway
A világ nagyszerű hely, amiért megéri harcolni.
There is no friend as loyal as a book.
Ernest Hemingway
Nincs olyan hűséges barát, mint a könyv.
When the power of love overcomes the love of power the world will know peace.
Jimi Hendrix
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, a világ megismeri a békét.
Life is half spent before we know what it is.
George Herbert
Az élet fele elmúlik, mielőtt tudnánk, mi az.
Nothing is so common-place as to wish to be remarkable.
Oliver Wendell Holmes
Semmi sem olyan hétköznapi, mint a vágy, hogy ne legyünk azok. (Sokan William Shakespeare-nek tulajdonítják a mondást.)
When all is said and done, more is said than done.
Lou Holtz
Amikor minden kimondatott és elvégeztetett, több mondatott ki, mint elvégeztetett.
A bank is a place that will lend you money if you can prove that you don’t need it.
—Bob Hope (Vesszőfutás, ZBR-Panel Alprogram)
A bank egy olyan hely, ahol kapsz kölcsönt, ha be tudod bizonyítani, hogy nincs szükséged rá.
Responsibility is the price of freedom.
Elbert Hubbard
A felelősség a szabadság ára.
The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one.
—Elbert Hubbard (honlap)
A legnagyobb hiba, amit megtehetsz az életben, a folyamatos rettegés, hogy elkövetsz egyet.
Five to 10 years from now, if not sooner, the vast majority of ‘The New Republic’ readers are likely to be reading it on a tablet.
—Chris Hughes (Feltételes elválasztójel)
Öt-tíz év múlva, ha nem előbb, a ‚The New Republic’ olvasóinak túlnyomó többsége valószínűleg táblagépen fogja olvasni.
There is nothing like a dream to create the future.
Victor Hugo
Semmi sem fogható az álomhoz, hogy létrehozzuk a jövőt.
Never give in and never give up.
Hubert H. Humphrey
Sose hátrálj meg és sose add fel.
A chain is no stronger than its weakest link, and life is after all a chain.
—William James (Héber betűk)
Egy lánc nem erősebb, mint a leggyengébb láncszeme, és az élet végül is egy lánc.
Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn.
—Steve Jobs (Kombinált elválasztás)
A számítógépek maguk és a fejlesztendő szoftverek forradalmasítani fogják a tanulásunk módját.
My girlfriend always laughs during sex—no matter what she’s reading.
—Steve Jobs (Látogatóim…)
A barátnőm mindig nevet szeretkezés közben – függetlenül attól, hogy éppen mit olvas.
(Hm… ezt az idézetet törölte a BrainyQuote.)
I can accept failure, but I can’t accept not trying.
Michael Jordan
El tudom fogadni a kudarcot, de nem tudom elfogadni a kísérlet hiányát.
Leadership and learning are indispensable to each other.
John F. Kennedy
A vezetés és a tanulás elválaszthatatlanok egymástól.
If moderation is a fault, then indifference is a crime.
Jack Kerouac
Ha az önmérséklet hiba, a közömbösség bűn.
The world hates change, yet it is the only thing that has brought progress.
—Charles Kettering (Vélemények)
A világ utálja a változást, jóllehet az az egyetlen dolog, ami haladást eredményezett.
Thinking is one thing no one has ever been able to tax.
Charles Kettering
A gondolkodás egy dolog, amit eddig senki sem tudott megadóztatni.
Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river.
Nikita Khrushchev
A politikusok mind egyformák. Megígérik, hogy hidat építenek, még akkor is, ha nincs folyó. (Никита С. Хрущёв)
You don’t have to be naked to be sexy.
Nicole Kidman
Nem kell meztelennek lenned, hogy szexi légy.
Ninety percent of the politicians give the other ten percent a bad reputation.
Henry A. Kissinger
A politikusok kilencven százaléka kelti a másik tíz százalék rossz hírnevét.
The truth is that many people set rules to keep from making decisions.
Mike Krzyzewski
Az igazság az, hogy sok ember állít fel szabályokat, hogy ne kelljen döntéseket hozni.
Youth is the gift of nature, but age is a work of art.
Stanislaw Lec
Az ifjúság a természet ajándéka, de a kor egy művészi munka. (Stanisław Jerzy Lec)
Reality leaves a lot to the imagination.
John Lennon
A valóság messze elmarad a képzelettől.
We are what we believe we are.
C. S. Lewis
Azok vagyunk, aminek hisszük magunkat.
Freedom of the press is guaranteed only to those who own one.
A. J. Liebling
A sajtó szabadsága csak azok számára garantált, akiknek van.
Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.
Abraham Lincoln
Jobb csendben maradni és bolondnak látszani, mint beszélni, eloszlatva minden kétséget.
Confidence is contagious. So is lack of confidence.
Vince Lombardi
Az önbizalom átragad. A hiánya szintúgy.
The only place success comes before work is in the dictionary.
Vince Lombardi
Az egyetlen hely, ahonnan munka előtt a siker származik, a szótár.
Practice does not make perfect. Only perfect practice makes perfect.
Vince Lombardi
A gyakorlás nem tesz kifogástalanná. Csak a kifogástalan gyakorlás tesz azzá.
Winning is not everything, but wanting to win is.
Vince Lombardi
A győzelem nem minden, de győzni akarni, az.
If men were angels, no government would be necessary.
James Madison
Ha az emberek angyalok lennének, nem lenne szükség államra.
You are remembered for the rules you break.
Douglas MacArthur
Az általad megszegett szabályok révén emlékeznek rád.
All men who have achieved great things have been great dreamers.
Orison Swett Marden
Minden ember, aki nagy dolgokat ért el, nagy álmodozó volt.
Money can’t buy love, but it improves your bargaining position.
Christopher Marlowe
A pénzzel nem vehetsz szerelmet, de javítja az alkupozíciódat.
Outside of a dog, a book is a man’s best friend. Inside of a dog it’s too dark to read.
Groucho Marx
A kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja. A kutyán belül túl sötét van olvasáshoz.
History repeats itself, first as tragedy, second as farce.
Karl Marx
A történelem ismétli önmagát – elsőre tragédiaként, másodjára komédiaként.
Religion is the opium of the masses.
Karl Marx
A vallás a tömegek ópiuma.
Workers of the world unite; you have nothing to lose but your chains.
—Karl Marx (Nekrológ)
Világ munkásai, egyesüljetek; nincs más vesztenivalótok, mint a láncaitok.
We cannot live only for ourselves. A thousand fibers connect us with our fellow men.
Herman Melville
Nem tudunk csak magunkért élni. Szálak ezrei kötnek embertársainkhoz.
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.
Michelangelo
Láttam az angyalt a márványban, és addig faragtam, amíg ki nem szabadítottam.
(Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni)
The finest steel has to go through the hottest fire.
John N. Mitchell
A legjobb acélnak át kell mennie a legforróbb tűzön.
Nothing tastes as good as skinny feels.
Kate Moss
Semmi sem olyan jó, mint a soványság érzete.
No one can terrorize a whole nation, unless we are all his accomplices.
Edward R. Murrow
Senki sem képes terrorizálni egy egész nemzetet, hacsak nem vagyunk mindannyian a bűnsegédei.
Dreams are necessary to life.
Anais Nin
Az álmok szükségesek az élethez.
It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassis
A legsötétebb pillanatainkban koncentrálnunk kell, hogy lássuk a fényt.
All animals are equal, but some animals are more equal than others.
George Orwell
Valamennyi állat egyenlő, de némelyik állat egyenlőbb a többinél.
The best books… are those that tell you what you know already.
George Orwell
A legjobb könyvek… azok, amik azt mondják neked, amit már tudsz.
Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.
George Orwell
Aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is. Aki uralja a jelent, az uralja a múltat is.
Change your thoughts and you change your world.
Norman Vincent Peale
Cseréld le a gondolataidat és megváltoztatod a világod.
Democracy is a process by which people are free to choose the man who will get the blame.
Laurence J. Peter
A demokrácia egy folyamat, mely révén az emberek szabadon megválaszthatják azt, aki elviszi a balhét.
Lead, follow, or get out of the way.
Laurence J. Peter
Vezess, kövess vagy tűnj el az útból.
It takes a long time to become young.
Pablo Picasso
Hosszú ideig tart fiatallá válni.
Who sees the human face correctly: the photographer, the mirror, or the painter?
—Pablo Picasso (Fotóalbum)
Ki látja az emberi arcot pontosan: a fényképész, a tükör vagy a festő?
Youth has no age.
Pablo Picasso
Az ifjúság kortalan.
Perpetual optimism is a force multiplier.
Colin Powell
A folyamatos optimizmus megsokszorozza az erőt.
Write to be understood, speak to be heard, read to grow.
Lawrence Clark Powell
Írj, hogy megértsenek, beszélj, hogy halljanak, olvass, hogy növekedj.
If we love our country, we should also love our countrymen.
Ronald Reagan
Ha szeretjük hazánkat, honfitársainkat is szeretnünk kell.
It is not how old you are, but how you are old.
—Jules Renard (Grafika)
Nem az az érdekes, hogy milyen öreg vagy, hanem, hogy mennyire vagy öreg.
I’m a Virgo and I’m really good at scheduling. And I really make it work. I get up 6.30 every day.
—Nicole Richie (Feladatütemezés)
A Szűz jegyében születtem, és jól osztom be az időm. Igazán sikeresen. Mindennap 6:30-kor kelek.
The day is coming when, in 45 seconds, you can download a movie.
—Brian Roberts (Sávszélesség)
Közeleg a nap, amikor 45 másodperc alatt letölthetsz egy filmet.
The more you know the less you need to say.
Jim Rohn
Minél többet tudsz, annál kevesebbet kell mondanod.
Vegetarian - that’s an old Indian word meaning lousy hunter.
Andy Rooney
Vegetáriánus – régi indián szó. Jelentése: ügyetlen vadász.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Eleanor Roosevelt
A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében.
Men are not prisoners of fate, but only prisoners of their own minds.
Eleanor Roosevelt
Az emberek nem a végzet foglyai, csak a saját tudatuk rabjai.
You must do the things you think you cannot do.
Eleanor Roosevelt
Meg kell tenned azokat a dolgokat, amikről azt gondolod, hogy nem tudod.
Giving money and power to government is like giving whiskey and car keys to teenage boys.
Patrick Jake O’Rourke
Az állam pénzhez és hatalomhoz juttatása olyan, mintha whiskyt és autókulcsot adnánk a tizenéves fiúknak.
To conquer fear is the beginning of wisdom.
Bertrand Russell
A félelem legyőzése a bölcsesség kezdete.
I know but one freedom, and that is the freedom of the mind.
Antoine de Saint-Exupéry
Én csak egy szabadságot ismerek, és az a szellem szabadsága.
Tell me who admires and loves you, and I will tell you who you are.
Antoine de Saint-Exupéry
Mondd meg, ki csodál és szeret téged, és megmondom, ki vagy.
The one thing that matters is the effort.
Antoine de Saint-Exupéry
Az egyetlen dolog, ami számít – az erőfeszítés.
Be who you are and be that well.
Saint Francis de Sales
Légy, aki vagy, és tedd azt jól.
Every man is the architect of his own fortune.
Sallust
Mindenki a saját sorsának kovácsa. (Caius Sallustius Crispus)
Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa.
Nothing happens unless first we dream.
Carl Sandburg
Semmi sem történik, amíg nem álmodunk.
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.
George Santayana
Akik nem emlékeznek a múltra, az ismétlésére ítéltetnek.
Nobody can be successful unless he loves his work.
David Sarnoff
Senki sem lehet sikeres, ha nem szereti a munkáját.
I want a certificate that allows me to make as big a box office as possible.
—Ridley Scott (SSL-tanúsítvány)
Egy tanúsítványt akarok, amivel akkorára növelhetek egy pénztárat, amekkorára csak lehet.
Change alone is eternal, perpetual, immortal.
Arthur Schopenhauer
Önállóan változtatni – örök, folytonos, halhatatlan.
Don’t worry about the world coming to an end today. It is already tomorrow in Australia.
Charles M. Schulz
Ne törődj azzal, ha a világ vége közeleg ma. Ausztráliában már holnap van.
It is a wise father that knows his own child.
William Shakespeare
Bölcs apa az, aki ismeri saját gyermekét.
We know what we are, but know not what we may be.
William Shakespeare
Tudjuk, hogy mik vagyunk, de nem tudjuk, hogy mik lehetnénk.
The liar’s punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.
George Bernard Shaw
A hazug büntetése egyáltalán nem az, hogy nem hisznek neki, hanem az, hogy nem tud hinni senkinek.
Is this chicken, what I have, or is this fish? I know it’s tuna, but it says ‘Chicken of the Sea.’
—Jessica Simpson (tuna.hu)
Ez egy csirke, amim van, vagy ez egy hal? Tudom, hogy tonhal, de azt mondják „a Tenger Tyúkja”.
The real problem is not whether machines think but whether men do.
B. F. Skinner
Az igazi kérdés nem az, hogy a gépek gondolkodnak-e, hanem az, hogy az emberek vajon megteszik-e.
The shortest way to do many things is to do only one thing at once.
Samuel Smiles
Sok dolog elintézésének legrövidebben útja, ha egyszerre csak egy dologgal foglalkozol.
Be as you wish to seem.
Socrates
Legyél olyan, amilyennek látszani szeretnél. (Szókratész)
By all means, marry. If you get a good wife, you’ll become happy; if you get a bad one, you’ll become a philosopher.
Socrates
A házasság velejárója: ha egy jó feleséget kapsz, boldog leszel; ha egy rosszat, filozófus. (Szókratész)
The only true wisdom is in knowing you know nothing.
Socrates
Az igaz bölcsesség tudni, hogy semmit sem tudsz. (Szókratész)
Wisdom begins in wonder.
Socrates
A bölcsesség tűnődésből fakad. (Szókratész)
Books are funny little portable pieces of thought.
Susan Sontag
A könyvek a gondolat fura kis hordozható darabjai.
We are always the same age inside.
Gertrude Stein
Mindvégig azonos korúak vagyunk belül.
Success is a journey, not a destination.
Ben Sweetland
A siker – utazás, nem végcél.
Mathematics is the music of reason.
—James Joseph Sylvester (Matematikai jelek)
A matematika az értelem zenéje.
Knowledge comes, but wisdom lingers.
Alfred Lord Tennyson
A tudás jön, de a bölcsesség késlekedik.
Peace begins with a smile.
Mother Teresa
A béke egy mosollyal kezdődik. (Agnes Gonxha Bojaxhiu – Teréz anya)
Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren’t.
Margaret Thatcher
Erősnek lenni annyi, mint hölgynek lenni. Ha meg kell mondani az embereknek, hogy az vagy, nem vagy az.
I am extraordinarily patient, provided I get my own way in the end.
Margaret Thatcher
Rendkívül türelmes vagyok, feltéve, hogy végül a saját utamon járhatok.
We were told our campaign wasn’t sufficiently slick. We regard that as a compliment.
—Margaret Thatcher (Kampánycsendsértés)
Azt mondják, a kampányunk nem volt eléggé frankó. Ezt mi bóknak tekintjük.
It is better to know some of the questions than all of the answers.
James Thurber
Jobb tudni a kérdések közül néhányat, mint az összes választ.
My life is one long curve, full of turning points.
—Pierre Trudeau (Ciklois)
Az életem egy hosszú görbe – tele fordulópontokkal.
Most people can’t understand how others can blow their noses differently than they do.
Ivan Turgenev
A legtöbb ember nem érti, hogyan tudják mások másképp kifújni az orrukat, mint ahogy ők teszik.
We sit in the mud... and reach for the stars.
Ivan Turgenev
A sárban ülünk… és a csillagok után nyúlunk.
A round man cannot be expected to fit in a square hole right away. He must have time to modify his shape.
—Mark Twain (Utolsó módosítás)
Egy kerekded férfi nem helyezhető el egyből egy szögletes gödörben. Időre van szüksége, hogy módosítsa az alakját.
Be careful about reading health books. You may die of a misprint.
Mark Twain
Légy óvatos az egészségügyi könyvek olvasásakor. Meghalhatsz egy nyomdahibától.
My mother had a great deal of trouble with me, but I think she enjoyed it.
Mark Twain
Az anyám sokat vesződött velem, de azt hiszem, élvezte.
The best way to make your dreams come true is to wake up.
Paul Valery
A legjobb út, hogy álmaid valóra váljanak – felébredni.
Common sense is not so common.
Voltaire
A józanság nem annyira általános. (François-Marie Arouet)
I treat others exactly the way I want to be treated.
Dionne Warwick
Pont úgy kezelek másokat, ahogy akarom, hogy kezeljenek.
Change before you have to.
Jack Welch
Változtass, mielőtt rákényszerülnél.
If you fell down yesterday, stand up today.
H. G. Wells
Ha elestél tegnap, állj fel ma.
Ambition is the last refuge of the failure.
Oscar Wilde
A becsvágy a bukás mentsvára.
Voters don’t decide issues, they decide who will decide issues.
—George Will (Díjak)
A szavazók nem döntenek kérdésekről; arról döntenek, hogy ki döntsön a kérdésekről.
Free men are the strongest men.
Wendell Willkie
A szabad emberek a legerősebb emberek.
If I had a nickel for every time I said “Why me?” I’d have probably said “Why me?” more often.
—Tom Wilson (Miért pont én?)
Ha egy ötcentest kapnék mindig, amikor azt mondom, „Miért én?”, valószínűleg gyakrabban mondanám, hogy „Miért én?”
The ear of the leader must ring with the voices of the people.
Woodrow Wilson
A vezető fülében az emberek hangja csengjen.
The man who is swimming against the stream knows the strength of it.
Woodrow Wilson
Az árral szemben úszó ember ismeri annak erejét.
Ability is a poor man’s wealth.
John Wooden
A tehetség a szegény ember vagyona.
Do not let what you cannot do interfere with what you can do.
John Wooden
Ne engedd, hogy, amit nem tudsz megtenni, befolyásolja azt, amit meg tudsz tenni.
I told the doctor I broke my leg in two places. He told me to quit going to those places.
Henny Youngman
Mondtam az orvosnak, hogy eltörtem a lábam két helyen. Azt mondta, kerüljem azokat a helyeket.
Elárulom: egy kivételével valamennyi a BrainyQuote webhelyről származik; persze ez csak az egyik a világhálón található idézetbankok közül. Magyarul is van egy jó pár. (Tiszteletem jeléül azért, megmaradtam annál, amelyikhez a Google révén jutottam. Mivel a BrainyQuote kiköti, hogy az idézeteket felhasználni csak változtatás nélkül lehet, az oldalakon is angolul szerepelnek. Ezen a lapon – tartva magam e hálóhely egynyelvűségéhez – megpróbáltam őket szabadon lefordítani. Kérlek szólj, ha valamelyiket elszúrtam volna.)
És néhány – túlnyomórészt névhez nem kötött –, részben közismert mondás ábécébe rendezve (hm… látszik, hogy még nagyon az elején vagyok):
Aki azt állítja, hogy nálam őszintébb, az hazudik.
Aki fittyet hány, az fittyet evett.
Aki másnak vermet ás, a saját dugába dől bele.
Ami nem kínai, az hamisítvány.
Az egy ócska kis hazudozó, aki közel fél évszázadon át titkolta előttem, hogy titkol engem.
Azt hallottam, elkezdeni sportolni soha nem késő… úgyhogy még várok pár évet.
Ágyban ismerszik meg az ember.
A baloldal legfőbb és egyben legádázabb ellenfele mindig is önmaga volt. (Úgy tűnik, mostanra végre felülkerekedett.)
A bolond nem gondolkozik normálisan.
A dolgok attól még makacsul léteznek, hogy nem veszünk róluk tudomást.
Dübörög a gazdaság. Van, aki nem hallja, mert a gazdaság dübörgése elnyomja a dübörgést.
Edina, szégyelld magad, hogy nem szégyelled!
Az egyedüli állandó a változás.
Egyetlen bolond sem állítja magáról, hogy ő az.
Az élet előttem áll és nem látok tőle semmit.
Az élet nemi úton terjedő, halálos betegség.
Embert barátairól, népet vezetőiről. Mert hát, a kerényiket is a nép juttatta bársonyszékbe. (Színház.hu)
Értelmes földönkívüli létezésének bizonyítéka, hogy nem próbálja meg felvenni velünk a kapcsolatot.
Az értelmetlen dolgoknak nincs értelme.
F. Edina hozzájárult, hogy közzétettem, hogy nem járult hozzá, hogy közzétettem.
A féktelen mohóság okozta szemérmetlen jövedékiadó-emelés könnyen bevételkieséshez vezethet.
A férfit a hasánál fogva lehet megfogni. Engem egy kicsit lejjebb…
Fura, hogy a liberalizmus védelmébe veszi a demokráciát fenyegető ideológiát is.
Geréb Ági büntetőpere a XXI. század magyarországi boszorkányüldözése.
Gyermeteg naivitás győztes politikus vagy hadvezér lovagiasságában bízni.
Ha az abortusz gyilkosság, a szopás kannibalizmus?
Ha azt akarod, hogy higgyenek neked, hazudnod kell.
Ha csak úgy bele-beleolvasgatsz egy írásba, ne rémülj meg, ha nem érted az összefüggéseit.
Ha egy hiba programmal detektálható, nagy valószínűséggel kezelhető is.
Ha huzamosan üres a leveleződ Spam mappája, talán már nem is létezel.
Ha meghalsz, te nem tudod, hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is, ha hülye vagy.
Ha valaki azt kéri, hogy légy vele kíméletes, akkor légy az!
A hatályos jogszabályok vagy az általánosan elfogadott erkölcsi normák szerint kell-e élni?
A házasság olyan szövetség a felmerülő gondok közös leküzdésére, amelyek házasság nélkül nem is léteznének.
A hímsovinizmus bizonyítéka: az biztosan nő, akinek egyik neve férfi utónév, a másik meg női.
A hülyének ne akard megmagyarázni, hogy hülye, mert nem érti meg, mivel hülye.
Az igazi kihívás minden kihívást kihívásként felfogni (esetenként a kudarc előérzete helyett is).
Az is családon belüli erőszakra utaló jelenség, ha verőfényes napsütésben esik az eső.
Isten nemlétének ékes bizonyítéka, hogy nincs szájtja.
Írd fel, hogy írd fel, hogy ne felejtsd el.
A jó hír, az jó hír.
Kapkodásnak se( )lejt az ára, hanem emelkedik.
A korral nem jár alanyi jogon bölcsesség.
Különírási tévesztés: agyon puszilni csak nyitott koponyán keresztül lehet.
Lássuk be, nekem az agyamat is a szívem vezérli… (egy nő)
Az enyémet valami más… (egy férfi)
Egy másik nembeli kedvéért ne fordíts hátat a barátodnak.
A megátalkodott titkolózók bármilyen egyéb hazugságra is képesek.
Megvetem azokat a hazudozókat, akik azt hazudják, hogy nem hazudnak.
A médiumok manapság úgy cserélnek gazdát, mint az Ecserin a díszes szalvétagyűjtemények.
Minden erő hatalmát és hatalom erejét támogatottságuk mértéke határozza meg.
Minden javítás újabb hibák potenciális forrása… (a szoftverfejlesztés egyik alaptörvénye).
Mindennek van előzménye… még az előzménynek is.
Minél több dologgal ismerkedem, annál inkább bővül azok köre, amit nem tudok.
A művészet a képzelet orgazmusa.
Ne légy szemét azzal, akitől szolidaritást vársz.
Nem az eltelt évek száma határozza meg az ember korát, hanem a szíve.
A nem mindegy: Gazdag hozzátartozó nélküli vagyok. | Gazdag, hozzátartozó nélküli vagyok.
Nem szégyellem, hogy szégyellem…
Nem tudom, hogy mi mindent nem tudok.
Nincs olyan program, amelyben ott még egy hiba ne lenne… (a szoftverfejlesztés másik alaptörvénye).
Nomina locorum publicorum mutantur et nos mutamur in illis. (A közterületnevek változnak, és mi is változunk velük együtt.)
Az okos nem akarja bebizonyítani, hogy ő az.
Az okosok hülyéskednek, a hülyék okoskodnak.
Orbán Viktor történelmet ír, és mint tudjuk, a történelemkönyvekben háború háborút követ.
Az ostobák ravaszabbja hallgat.
Óvakodj az intim kapcsolatban túlontúl boldog társtól. Nem árt aggódni, ha te vagy az.
Párkapcsolatban a gondolat szárnyalása az idővel fordítottan arányos. Legalább van mivel hadakozni…
A politika etikai kódexe nem szabályozza a hazudozást.
A politikusok kijelentéseiben és tetteiben ne keress moralitást (pláne koherenciát).
A sellő súlyos fogyatékossága, hogy nem tudja széttárni a lábát.
Semmi sem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.
Semmi sem tökéletes, csak egy darabig annak látszik. (egy nő)
Semmi sincs előzmény nélkül. Előzmény sincs előzmény nélkül.
Soha ne mondd azt, hogy soha ne mondd azt.
Szeretnélek sokáig nem szeretni. (egy nő)
Szintén nem mindegy: Nem szeretlek, ha nem kellesz. | Nem szeretlek, hanem kellesz.
A szkepticizmus alkalmasint az elme béklyójává válhat.
Tartózkodj az olyanoktól, akik könyvespolcát Wass Albert, Nyírő József vagy hasonló szerzők irománya díszíti.
A televízión bemutatott szex sem rossz, csak vigyáznunk kell, hogy le ne essünk a készülékről.
Tudod, az zavar, hogy egyáltalán nem zavar.
A tű meg a szénakazal letűnt korok tárgyai. Egy – a mához igazodó – új mondás van születőben:
„Olyan, mintha a Snoopyt keresnéd az univerzumban.”
Úgy még sohasem volt, hogy sehogy se lett volna.
Van az úgy, hogy szándék és tett köszönőviszonyban sem állnak egymással.
Meg tudod mondani, hogy melyik (melyek) lehet(nek) szerény személyem agyszüleménye(i)?
Készült:
Utolsó módosítás:
2007. 08. 14.
© Tuna András, 2006–